Serj Tankian - Artsakh

Մենք միշտ ապրել ենք այս հողերում,

Քաղել ու հնձել այս դաշտերում,

Սերունդներ բխել քո գետերից,

Մանուկներ ծնուել քո լեռներից

Հանրային դիմակ ավանդական,

Ազատագրական պայքար կամ մահ,

Դշնամու աչքը տարածքներիդ,

Մեր ժպիտները քո ծոցերին,

Քո անհատակ կամքին,

Մենք պիտի երգենք բռունցքներով,

Արդարութեան դրոշ երագոյնով,

Մարդկայնութեան սէր խաղաղութեան,

Մանուկի դէմքին սուրբ օրհնութեամբ,

Մենք պիտի հաղթենք մշակույթով

Մենք պիտի հաղթենք մշակույթով

Մենք պիտի հաղթենք մեր Հայութեամբ

We have always lived in these lands,

To reap and reap in these fields,

Generations from your rivers,

Babies born from your mountains

Public mask traditional,

Liberation struggle or death,

The eye of the enemy in your territories,

Our smiles on your lap,

To your individual will,

We have to sing with our fists,

The banner of justice with the song

Humanity's love for peace,

With holy blessing on the face of a child,

We must win with culture

We must win with culture

We must win with our Armenians


Commenti

Post più popolari